Zadania Laboratorium Kryminalistycznego KSP - Zadania - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Zadania Laboratorium Kryminalistycznego KSP

Data publikacji 24.05.2017


Do podstawowych zadań Laboratorium, określonych Regulaminem Komendy Stołecznej Policji (KSP), należy:

      Wykonywanie opinii kryminalistycznych na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz w niektórych wysoce specjalistycznych dziedzinach badań, również na rzecz jednostek organizacyjnych Policji województwa mazowieckiego oraz dla pozostałych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w następującym zakresie:

 • identyfikacji daktyloskopijnej,
 • wizualizacji śladów daktyloskopijnych,
 • badania śladów traseologicznych,
 • klasycznych badań dokumentów,
 • badania informatyczne,
 • badania zapisów wizualnych,
 • progresji wiekowej oraz odtwarzania wygladu osób i rzeczy,
 • badania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
 • badania alkoholu w płynach ustrojowych,
 • badania substancji łatwopalnych drażniących i alkoholi,
 • identyfikacji metodami biologii molekularnej,
 • badań mechanoskopijnych,
 • badania oznaczeń numerów identyfikacyjnych pojazdów,
 • badania broni i balistyki,
 • wypadków drogowych,
 • identyfikacji człowieka na podstawie śladów zapachowych.

Udział w koordynacji, nadzorze i analizach jakości pracy pionu techniki kryminalistycznej jednostek garnizonu stołecznego Policji oraz pomoc i doradztwo w zakresie wyposażania w sprzęt i środki techniczne;

Przeprowadzanie czynności techniczno-kryminalistycznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów kryminalistycznych na miejscach najpoważniejszych przestępstw i zdarzeń;

Prowadzenie zbiorów i kartotek umożliwiających identyfikację osób i rzeczy;

Współpraca z komórkami służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji w zakresie wykorzystania wiedzy i możliwości kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych i śledczych;

Prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego  dla funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej oraz inicjowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej, a także udział w doskonaleniu zawodowym policjantów jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji;

Organizacja utrzymania i używania policyjnych psów służbowych techniki kryminalistycznej oraz ocena ich wykorzystania;

Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego, zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej, wdrażania nowych metod badawczych oraz przy opracowywaniu specjalistycznych opinii kryminalistycznych;

Współpraca z placówkami oraz organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie rozwiązywania trudnych i złozonych problemów techniczno-kryminalistycznych;

Współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacjami Policji, prokuraturami, sądami, samorządami, organami administracji rządowej, placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi na płaszczyznach:

 • wykonawstwa ekspertyz,
 • kryminalistycznych badań miejsc zdarzeń oraz innych czynności procesowych i po ich zakończeniu,
 • tworzenia wersji osobowych i sledczych,
 • kontroli kompleksowych, problemowych i ocen jakości pracy,
 • doskonalenia zawodowego ogólnego i policyjnego,
 • udziału w organizacji świąt i imprez lokalnych i krajowych,
 • popularyzacji możliwości badawczych i osiągnięć techniki kryminalistycznej.

Organizacja i nadzów nad utrzymaniem i doskonaleniem wdrożonego sysyemu zarządzania jakością w Laboratorium Kryminalistycznym KSP.