Sekcja Technik Audiowizualnych - Sekcja technik audiowizualnych - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja technik audiowizualnych

Sekcja Technik Audiowizualnych

Data publikacji 22.05.2017

W skład Sekcji Technik Audiowizualnych wchodzą Pracownie:

 • Badań Zapisów Wizualnych
 • Badań Antroposkopijnych

Do zadań realizowanych w Pracowni Badań Zapisów Wizualnych należy:

 • wykonywanie ekspertyz na podstawie zapisów wizualnych zarejestrowanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego,
 • wykonywanie dokumentacji poglądowych z zapisów wizualnych,
 • wykonywanie zdjęć rozpoznawczych osób i rzeczy w oparciu o zapisy wizualne,
 • analiza zapisów cyfrowych i zdjęć analogowych pod kątem ingerencji
 • w zarejestrowany obraz,
 • analiza jakości zapisów wizualnych i ocena ich przydatności do identyfikacji przedmiotów ,
 • identyfikacja przedmiotów na podstawie zapisów wizualnych,
 • ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz,
 • dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalanie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji, prędkości poruszających się obiektów).
 • maskowanie obiektów na zapisach wizualnych,
 • wykonywanie kopii binarnych dysków,
 • zabezpieczanie zapisów z rejestratorów, z wyłączeniem interfejsów sieciowych,
 • pobieranie materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych własnych
 • i badań z innych specjalności w oparciu o zapisy wizualne,
 • digitalizacja obrazów analogowych,
 • opracowywanie kopii zapisu obrazu analogowego i cyfrowego,
 • poprawa jakości zapisów wizualnych,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do najpoważniejszych zdarzeń oraz ich rejestracja,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

Do zadań realizowanych w Pracowni Badań Antroposkopijnych należy:

 • odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego,
 • odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo,
 • tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych,
 • retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż,
 • identyfikacja osób na podstawie zapisów wizualnych,
 • identyfikacja NN zwłok na podstawie zapisów wizualnych,
 • progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do najpoważniejszych zdarzeń,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

Kierownik sekcji:
asp. szt. Sławomir Głębecki