Sekcja Mechanoskopia - Sekcja mechanoskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja mechanoskopii

Sekcja Mechanoskopia

Data publikacji 22.05.2017

Pracownia Badań Mechanoskopijnych:

 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia,
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających,
 • badania kluczy oraz określanie rodzaju i typu transponderów w kluczach samochodowych,
 • badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów, w tym odczytywanie danych z układów elektronicznych pojazdów przez złącza diagnostyczne,
 • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach (z metalu, drewna, tworzywa sztucznego itp.)
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów,
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów,
 • określanie, czy przedmioty stanowiły całość,
 • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia niehartowanych szyb,
 • badania plomb i plombownic,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do najpoważniejszych zdarzeń - głównie przeciwko mieniu,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji z zakresu działania pracowni


 

W Pracowni Badań Mechanoskopijnych nie przeprowadza się:

 • badań podzespołów pojazdów pod kątem sposobu ich zamontowania (fabryczny/niefabryczny),
 • badań podzespołów elektronicznych wymontowanych z pojazdów (sterowników silników, sterowników poduszek powietrznych itp. urządzeń elektronicznych) pod kątem odczytu danych zapisanych w pamięci układów elektronicznych.
Uwaga:
 • badania wkładek profilowych, samochodowych stacyjek zapłonowych oraz oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów są badaniami niszczącymi.
 • Badania oznaczeń identyfikacyjnych podzespołów znajdujących w miejscach trudno dostępnych (np. silników, skrzyń biegów itp.) wykonywane są po uprzednim ich wymontowaniu (lub zdemontowaniu osprzętu) przez specjalistów w warsztatach samochodowych (biegli mechanoskopii nie demontują tego rodzaju podzespołów).

Badania mechanoskopijne przeprowadzane są zgodnie z procedurami badawczymi „Badania śladów mechanoskopijnych” LKKSP-PB-VII-01 i „Badania oznaczeń identyfikacyjnych” LK KSP-PB-VII-02 wydanie 4 z dnia 22 marca 2016 r., akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach nadzorowania jakości badań Pracownia Mechanoskopii od 2009 roku uczestniczy w badaniach biegłości przeprowadzanych przez amerykańską firmę Collaborative Testing Services Inc. „CTS”

Pracownia Badań Wypadków Drogowych:

 • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na drodze, obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów,
 • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tarcz tachografów, żarówek itp.),
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek
 • z wypadkiem drogowym,
 • określenie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów,
 • techniczno-kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do miejsc śmiertelnych wypadków drogowych i katastrof o szczególnie skomplikowanym przebiegu,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji
 • z zakresu działania pracowni.

W Pracowni Badań Wypadków Drogowych nie są wydawane opinie kompleksowe z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz dotyczące stanu technicznego pojazdów.

Badania wypadków drogowych przeprowadzane są zgodnie z procedurami badawczymi „Badania Elementów i Zespołów Pojazdów” PB-LK KSP-VII-06/05 i „Rekonstrukcja i Ustalanie Przyczyn Wypadku Drogowego (Kolizji Drogowej)” PB-LK KSP-VII-07/05 wydanie 1 z dnia 17 lutego 2005 r.

 

Pracownia Badań Broni i Balistyki:

 • ustalanie rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału,
 • badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich,
 • badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym,
 • identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków,
 • badania identyfikacyjne łusek i pocisków,
 • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów,
 • badania z zakresu balistyki zewnętrznej.
 • sprawdzenia broni w rejestrach: „Broń” i „Broń i Licencje”,
 • sprawdzenia badanej w Laboratorium broni i pocisków w Krajowym Zbiorze Łusek i Pocisków
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do najpoważniejszych zdarzeń,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji z zakresu działania pracowni.


Uwaga: Łuski i pociski zabezpieczone na miejscach przestępstw powinny być bezpośrednio przesyłane do CLKP, celem jak najszybszego sprawdzenia i włączenia ich do prowadzonego tam Krajowego Zbioru Łusek i Pocisków.

Badania broni i balistyki przeprowadzane są zgodnie z procedurami badawczymi „Badania o charakterze broni palnej” LKKSP-PB-VII -03 i „Badania przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej” LKKSP PB-VII 04 wydanie 4 z dnia 22 marca 2016r. akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.


Kierownik sekcji:
podinsp. Marek Woźniak