Sekcja II - Daktyloskopii - Sekcja II - daktyloskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja II - daktyloskopii

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja II - Daktyloskopii


W ramach II Sekcji Laboratorium Kryminalistycznego KSP działają trzy pracownie: Pracownia Identyfikacji Daktyloskopijnej, Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych oraz Pracownia Badań Traseologicznych.

 


PRACOWNIA IDENTYFIKACJI DAKTYLOSKOPIJNYCH
PRACOWNIA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ (AFIS)

Zadania:

 • Wykonywanie badań zmierzających do identyfikacji osób na podstawie śladów linii papilarnych (ślady linii papilarnych palców rąk i dłoni). Opinie wydawane są zgodnie z procedurą badawczą LK KSP - PB – II – 01 wydanie 3 z 20.02.2013 r., akredytowaną przez PCA.
 • Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), gromadzącej odbitki palców rąk i dłoni nadsyłanych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład Komendy Stołecznej Policji oraz przesyłanie pozytywnie zweryfikowanych kart daktyloskopijnych do centralnej Registratury Daktyloskopijnej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
 
 • Eliminacja i selekcja śladów linii papilarnych spełniających kryteria rejestracji w systemie automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej AFIS.
 • Identyfikacja sprawców przestępstw na podstawie zarejestrowanych śladów linii papilarnych w systemie AFIS.
 • Wykonywanie kart daktyloskopijnych z nadesłanych, odciętych palców rąk N/N osób.
 • Udział w oględzinach miejsc najpoważniejszych zdarzeń, ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych.
 • Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 • Udział w realizacji zajęć doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej jednostek organizacyjnych Policji.

   

PRACOWNIA WIZUALIZACJI ŚLADÓW DAKTYLOSKOPIJNYCH

Zadania:

 • ujawnianie śladów daktyloskopijnych metodami laboratoryjnymi na nadesłanych do badań  dowodowych przedmiotach z zastosowaniem: badań makroskopowym z wykorzystaniem pełnego zakresu światła – od promieniowania UV do czerwonego (absorpcja luminescencja), a także metod fizycznych (optycznych, adhezyjnych) oraz chemicznych i fizykochemicznych;
 • komputerowe i fotograficzne utrwalanie ujawnionych śladów linii papilarnych;
 • sporządzanie opinii po wykonaniu ekspertyz na potrzeby jednostek Policji, Prokuratur
  i Sądów.
 
   Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych LK KSP zajmuje się ujawnianiem, poprawą czytelności i zabezpieczaniem śladów linii papilarnych w ramach prowadzonych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego.
   Metody stosowane w LK KSP są bardziej efektywne niż proszki daktyloskopijne stosowane przez techników kryminalistyki na miejscach zdarzeń. Biegli Pracowni Wizualizacji posługują się najnowszymi metodami badawczymi oraz dysponują specjalistycznym sprzętem badawczym. Wynikami swojej pracy wspomagają organy śledcze w analizowaniu i odtwarzaniu rzeczywistości, co prowadzi niejednokrotnie do rozwiązania prowadzonych spraw.

   

PRACOWNIA BADAŃ TRASEOLOGICZNYCH

Zadania:

 • identyfikacja osób na podstawie śladów stóp obutych, odzianych lub bosych,
 • identyfikacja obuwia na podstawie pozostawionych śladów,
 • identyfikacja środków transportu na podstawie śladów opon,
 • identyfikacja zwierząt na podstawie tropów,
 • badania butów na zestawienie pary.

     

     
     Przeprowadzane badania bardzo często wymagają pobierania materiału porównawczego, wykonywania odbitek próbnych powierzchniowych lub wgłębionych, wykonywania odlewów gipsowych, stosowania technik fotografii cyfrowej oraz metod obróbki komputerowej. Ustalenie zgodności porównywanych odwzorowań wykonywane jest metodą superprojekcji polegającej
na wykonaniu odbitki próbnej podeszwy obuwia porównawczego, przeniesieniu odbitki na przeźroczystą folię (kserokopia lub wydruk komputerowy) i bezpośrednim nałożeniu odbitki próbnej na ślad dowodowy. Opinie wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą PB-LK KSP-II-02/13 r.

Kierownik sekcji:
podinsp. Ryszard Łabaj

 

 

Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.