Sekcja I - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja I

Data publikacji 16.05.2017

Zadania Sekcji I

  • prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów komórek organizacyjnych właściwych do spraw techniki kryminalistycznej Komendy oraz jednostek Policji;
  • prowadzenie praktyk w ramach doskonalenia zawodowego dla aplikantów prokuratorskich
  • wykonywanie prac analityczno–ocennych i planistycznych, opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań oraz zestawień dotyczących działalności Laboratorium;
  • ewidencja sprzętu i realizacja zaopatrzenia materiałowo–technicznego Laboratorium;
  • współpraca z CLKP w zakresie doskonalenia zawodowego oraz zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej;
  • współdziałanie z jednostkami Policji, prokuraturami, sądami, samorządami, organami administracji rządowej, placówkami naukowymi i naukowo–badawczymi w zakresie organizacji świąt, imprez lokalnych i krajowych oraz popularyzacji możliwości badawczych i osiągnięć techniki kryminalistycznej;
  • planowanie, ustalanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, materiały laboratoryjne i odczynniki, współpracę z ewidencją główną w zakresie prowadzenia ewidencji ilościowej składników majątku;
  • opracowywanie planu potrzeb finansowych i materiałowych, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu, wartości szacunkowej oraz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia;
  • analizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie eksploatowanych baz danych wewnętrznych w Laboratorium, opracowywanie i realizowanie planów finansowo-rzeczowych, prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu i wyposażenia oraz wydatkowanie środków w zakresie łączności i informatyki w ramach Laboratorium;

 


 

Kierownik sekcji:
kom. Tomasz Śniadała