Sekcja I - ds. techniki kryminalistycznej

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja I - ds. Techniki Kryminalistycznej


Sekcja ds. Techniki Kryminalistycznej jako jedyna w Laboratorium nie jest merytoryczną sekcją badawczą. Musi ona zapewnić właściwą organizację i korelować zadania pomiędzy poszczególnymi sekcjami Laboratorium i jednostkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.    

Z tego wynika jej pierwsze i najważniejsze zadanie - udział w merytorycznym nadzorze nad jakością pracy techników kryminalistyki, szczególnie w zakresie ilości i jakości zabezpieczonych śladów na miejscach zdarzeń, efektywności oględzin, przydatności śladów dla potrzeb dalszego procesu wykrywczego, jak i prawidłowego wnioskowania z miejsca oględzin. Wiedza fachowa pracowników sekcji I pozwala im skutecznie egzekwować podejmowanie działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności pracy całego Laboratorium.
     Do sekcji trafiają wszystkie dane, obrazujące wyniki pracy uzyskane przez poszczególne jednostki. Zadaniem sekcji jest poddanie ich głębokiej analizie i sformułowanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania techniki kryminalistycznej.

 

     Sekcja I opracowuje także zestawienia, raporty miesięczne i sprawozdania z działalności Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Sekcja ds. Techniki Kryminalistycznej odpowiedzialna jest za wprowadzanie postępu technicznego, albowiem jedynie wyspecjalizowane laboratoria, uzbrojone w najwyższej klasy specjalistów i najnowsze środki techniczne są gotowe do podejmowania czynności procesowo-kryminalistycznych zmierzających do uzyskania środków dowodowych, umożliwiających podjęcie równorzędnej walki z przestępcami wyposażonymi w najnowsze zdobycze współczesnej techniki.
   Poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych dla policjantów i praktyk zawodowych aplikantów prokuratorskich systematycznie podnoszony jest poziom ich umiejętności zawodowych i wiedzy z poszczególnych dyscyplin kryminalistycznych.
Specjaliści z zakresu informatyki i grafiki komputerowej opracowują dokumentację graficzną oraz wykonują prace związane z fotografią cyfrową. Pełnią nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej Laboratorium, przygotowują prezentacje multimedialne i aplikacje na potrzeby pracowni badawczych oraz aktualizują stronę internetową LK KSP

 
 

 Ponadto w zakres zadań Sekcji I wchodzi:

 • prowadzenie spraw kadrowych, 
 • zaopatrzenie materiałowo-techniczne oraz ewidencja sprzętu i materiałów techniki policyjnej.

ZESPÓŁ OGLĘDZINOWY MIEJSC ZDARZEŃ

Zadania:

Techniczno-kryminalistyczna   obsługa   miejsc   zdarzeń   poprzez   udział w oględzinach w ramach grup operacyjno-śledczych, w tym:

 • poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów oraz dowodów;
 • rzeczowych zgodnie z wymogami techniczno-kryminalistycznymi i formalno-procesowymi;
 • sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowych;
 • współudział w tworzeniu wersji śledczych zdarzeń;
 • pomoc w określaniu przydatności zabezpieczanych śladów i dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych, a także pomoc w typowaniu rodzaju materiału porównawczego do tych badań;
 • współudział w eksperymentach procesowych;
 • dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;
 • przygotowywanie znakujących pułapek kryminalistycznych;
 • wykonywanie reprodukcji dokumentów, zdjęć dowodów rzeczowych oraz zdjęć sygnalitycznych osób;
 • wykonywanie fotografii czarno-białych i barwnych, a także w świetle IR i UV, techniką makrofotografii i fotografii mikroskopowej;
 • identyfikacja sprzętu oraz materiałów fotograficznych;
 • ujawnianie metodami fotograficznymi znaków nieczytelnych;
 • daktyloskopowanie zwłok;
 • kryminalistyczna obsługa wizji lokalnych, sekcji zwłok, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym.
 

Współpraca z funkcjonariuszami operacyjno-dochodzeniowymi w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych, w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych poprzez udzielanie konsultacji dotyczących kierunku i zakresu zarządzanych badań kryminalistycznych i pobieraniu materiału porównawczego do tychże badań.

Kierownik sekcji:
podkom. Krzysztof Grzyb