Sekcja biologii i chemii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja biologii i chemii

Sekcja biologii i chemii

Pracownie wchodzące w skład Sekcji Biologii i Chemii:

 • Pracownia Badań DNA,
 • Pracownia Badań Osmologicznych,
 • Pracownia Badań Chemicznych,
 • Pracownia Badań Płynów Ustrojowych na Zawartość Alkoholu

Pracownia Badań DNA

 • przeprowadza badania genetyczne jądrowego DNA śladów biologicznych i materiałów porównawczych:
 • krwi występującej na odzieży, narzędziach, innych przedmiotach, zabezpieczonej z miejsc zdarzeń lub z ciała osób,
 • śliny występującej na ustnikach niedopałków papierosów, szyjkach butelek, krawędziach szklanek, kopertach i znaczkach pocztowych, gumie do żucia, chusteczkach higienicznych,
 • nasienia zabezpieczonego w postaci wymazów z ciała osób pokrzywdzonych (np. z pochwy, z odbytu, z ust), z odzieży, z prezerwatyw, pościelimateriału zabezpieczonego spod paznokci,
 • włosów zawierających elementy komórkowe (cebulki)
 • śladów kontaktowych naniesionych na podłoże w wyniku intensywnego użycia przedmiotów lub odzieży;
 • materiału porównawczego w postaci wymazu ze śluzówki policzków lub krwi

 • uczestniczy w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • udziela konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni;
 • uczestniczy w realizacji szkoleń z zakresu działania pracowni w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • prowadzi nadzór w porozumieniu z Sekcją do spraw Techniki Kryminalistycznej nad prawidłowym zabezpieczaniem śladów biologicznych.

W Pracowni Badań DNA nie przeprowadza się:

 • badań mitochondrialnego DNA np. z trzonu włosa,
 • badań określających źródła krwawienia i mechanizmu powstawania plam krwawych,
 • badań określających pokrewieństwo

Badania biologiczne przeprowadzane są zgodnie z procedurą badawczą „Kryminalistyczne badania biologiczne” LK KSP-PB-VI-01 wydanie czwarte z dnia 15 kwietnia 2014r. akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, a także badania wykonywane są zgodnie z piątym wydaniem procedury z dnia 10 marca 2017r. zawierającym rozszerzenie badań o nowe metody i wyposażenie.

W ramach nadzorowania jakości badań Pracownia Badań DNA uczestniczy od 2004 roku w badaniach biegłości GEDNAP organizowanych przez Uniwersytecki Instytut Medycyny w Mǜnster.


Pracownia badań Chemicznych

Zadania:

 • Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich identyfikacja, określanie czy badane substancje są kontrolowane przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Identyfikacja prekursorów narkotykowych.
 • Identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy).
 • Analiza wyrobów alkoholowych, oznaczanie ilościowe etanolu oraz identyfikacja skażalników.
 • Analiza pozostałości popożarowych (wykrywanie obecności substancji łatwopalnych), identyfikacja produktów ropopochodnych.
 •  Identyfikacja substancji drażniących i obezwładniających.
 • Udział w oględzinach miejsc nielegalnych produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych.

 


Kierownik sekcji:
podinsp. Agnieszka Tatara - Miśkiewicz