Sekcja VII - mechanoskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja VII - mechanoskopii

Sekcja VII - mechanoskopii

W skład Sekcji VII Laboratorium Kryminalistycznego KSP wchodzą następujące pracownie: Pracownia Badań Mechanoskopijnych, Pracownia Badań Broni i Balistyki i Pracownia Badań Wypadków Drogowych.

BADANIE URZĄDZEŃ ZAMYKAJĄCYCH

"Czy na wewnętrznych częściach zamka (kłódki) znajdują się ślady mechanoskopijne świadczące o otwieraniu tego urządzenia nieoryginalnym kluczem lub narzędziem?"

"Czy zabezpieczone urządzenie zamykające (zamek, kłódka) jest sprawne?"

"Od jakiego rodzaju narzędzia mogą pochodzić ślady na zabezpieczonym fragmencie (połówce) wkładki zamka?"

"Czy zabezpieczone klucze są kluczami oryginalnymi, czy nieoryginalnymi (np. dorobionymi)?"

"Czy na powierzchniach grani roboczych zabezpieczonego klucza (kluczach) znajdują się ślady jego kopiowania?"

UWAGA:

W LK KSP nie są wykonywane badania kluczy samochodowych pod kątem odczytu danych zawartych w ich układach elektronicznych.

BADANIA IDENTYFIKACYJNE NARZĘDZI

"Od jakiego rodzaju narzędzi mogą pochodzić ślady w postaci np. wgnieceń, nacięć, przecięć zabezpieczone podczas oględzin?"

"Czy ślady w postaci wgnieceń (zarysowań, nacięć, przecięć) znajdujące się na zabezpieczonym przedmiocie (np. kracie, ościeżnicy drzwiowej, drzwiach, kłódce itp.) pochodzą od łomu (nożyc, wkrętaka, noża itp.) zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (przeszukania) jako materiał porównawczy?"

"Czy na wewnętrznych częściach zamka (kłódki) znajdują się ślady mechanoskopijne, które pochodzą od zabezpieczonego do badań porównawczych wytrycha (wytrychów)?"

BADANIA NA CAŁOŚĆ

"W jaki sposób zabezpieczony na miejscu zdarzenia przedmiot został rozdzielony?"

"Czy odłamki (odpryski) przedmiotu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (np. szkła, lakieru, narzędzia) stanowiły przed rozdzieleniem jedną całość z przedmiotem zabezpieczonym jako materiał porównawczy (np. z reflektorem pojazdu, powłoką lakierową, narzędziem posiadającym ubytek)?"

"Czy fragment przedmiotu np. (drutu, przewodu elektrycznego, drewna) zabezpieczonego na miejscu zdarzenia stanowił przed rozdzieleniem jedną całość z przedmiotem zabezpieczonym jako materiał porównawczy?"

BADANIA NUMERATORÓW, ZNACZNIKÓW

"Czy numer wybity na przedmiocie (np. nadwoziu, silniku pojazdu samochodowego) zabezpieczonym na miejscu zdarzenia, pochodzi od numeratorów zabezpieczonych jako materiał porównawczy?"

BADANIA TECHNICZNYCH SPOSOBÓW ROZDZIELENIA (USZKODZENIA) RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW I PODŁOŻY

"Czy rozdzielenie przedmiotu (np. drutu, ubrania, sznurka) zabezpieczonego na miejscu zdarzenia nastąpiło w wyniku przecięcia (ostrym narzędziem, czy też wskutek jego przerwania, rozerwania, rozdarcia itp.?"

BADANIE ROZBITYCH SZYB OKIENNYCH.

(nie prowadzimy badań rozbitych szyb hartowanych)

"Czy szybę zabezpieczona na miejscu zdarzenia stłuczono działając w taflę szklaną od strony zewnętrznej, czy od strony wewnętrznej?"

BADANIE ORYGINALNOŚCI NUMEROW IDENTYFIKACYJNYCH

"Czy numer identyfikacyjny (VIN, ewentualnie silnika) pojazdu marki (…) jest naniesiony fabrycznie? Jeżeli nie, jaką metodą został sfałszowany? Jaki był numer oryginalny (pierwotny)?"

"W przypadku braku możliwości ustalenia pierwotnego (właściwego) numeru VIN, proszę o odczytanie dodatkowych oznaczeń produkcyjnych umożliwiających identyfikacje pojazdu."

UWAGA:

Badania oznaczeń identyfikacyjnych podzespołów znajdujących w miejscach trudno dostępnych (np. silników, skrzyń biegów itp.) wykonywane są po uprzednim ich wymontowani (lub zdemontowaniu osprzętu) przez specjalistów w warsztatach samochodowych (eksperci mechanoskopii nie demontują tego rodzaju podzespołów). Eksperci mechanoskopii nie prowadzą badań pojazdów pod kątem sposobu ich zmontowania (fabryczny/niefabryczny).

BADANIE PLOMB, PLOMBOWNIC

"Czy na powierzchni plomby występują ślady świadczące o jej otwieraniu (podważaniu, rozcinaniu, wyjmowaniu drutu i ponownym zaciskaniu?"

"Czy plomba została zaciśnięta plombownicą, którą dostarczono do badań porównawczych (lub pobrano z niej odcisk próbny)?"

BADANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

"Czy na elementach zabezpieczonego urządzenia znajdują się ślady niefabrycznej ingerencji mającej na celu niekontrolowany pobór energii?”

UWAGA:

W przypadku liczników zabezpieczonych plombami, w celu określenia oryginalności plomb, należy dostarczyć do badań porównawczych ich wzorce.

BROŃ I BALISTYKA

"Czy przekazana do badań amunicja podlega pod przepisy ustawy o broni i amunicji?"

"Czy przekazana do badań amunicja działa prawidłowo?"

"Jakiego typu, wzoru i kalibru jest przekazana do badań amunicja?"

"Czy przekazane do badań elementy odstrzelonej amunicji pochodzą od nabojów odstrzelonych z zabezpieczonej broni?"

"Czy przekazana do badań broń podlega pod ustawę o broni i amunicji?"

"Czy mechanizmy przekazanej do badań broni pozwalają odstrzelić nabój?"

"Czy przekazane do badań  egzemplarze broni były użyte wcześniej na miejscach przestępstw?"

UWAGA:

Łuski i pociski z miejsc przestępstw muszą być niezwłocznie przekazywane do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w celu porównania ich z Krajowymi Zbiorami Łusek i Pocisków i ewentualnego ich włączenia do tych zbiorów.
Sprawdzenie czy broń posiadająca oznaczenia numerowe jest bronią utraconą lub bronią będącą w posiadaniu na podstawie pozwolenia na broń przeprowadzane są w rejestrach „Broń” oraz „Broń i Licencje”, do których dostęp mają policjanci prowadzący sprawy. Badania broni mające na celu ujawnienie oznaczeń numerowych lub odczytanie zatartych numerów broni przeprowadzane są w Pracowni Mechanoskopii LK KSP i do tej pracowni powinny być kierowane postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

"Jaki był tor ruchu i prędkość poruszania się pojazdów?"

"Jakie było wzajemne usytuowanie pojazdów w momencie wypadku?"

"Czy na podstawie śladów powypadkowych możliwe jest określenie miejsca zderzenia?"

"Czy na podstawie zabezpieczonych na miejscu wypadku elementów pojazdu (np. odłamków szkła, elementów karoserii)  można ustalić markę i model pojazdu?"

"Czy oddzielone elementy pojazdu (podać jakie) pochodzą od pojazdu uczestniczącego w wypadku?"

"Jaka była przyczyna uszkodzenia ogumienia pojazdu uczestniczącego w wypadku?"

"Czy zabezpieczona do badań opona (koło z oponą) uległa uszkodzeniu przed wypadkiem, czy też w trakcie wypadku i jaki  miało to wpływ na ruch pojazdu?"

"Jakie światła były włączone w pojeździe w chwili wypadku?"

"Czy w momencie uszkodzenia żarówki włączone było światło?"

"Czy uszkodzenie elementów pojazdu nastąpiło przed wypadkiem i mogło mieć wpływ na jego spowodowanie?"

"W jakiej pozycji znajdował się pieszy (rowerzysta) w chwili potrącenia i w jakim kierunku poruszał się przed wypadkiem?"

"Od jakich elementów pojazdu pochodzą obrażenia poszkodowanego?"

"Czy manewry wykonane przez kierowcę (określić sytuację) można uznać za bezpieczne?"

"Czy w chwili wypadku pojazd był sprawny?"

"Czy na podstawie zebranego materiału dowodowego można odtworzyć przebieg i przyczyny wypadku drogowego?"

"Czy na podstawie zapisów na tarczy tachografu (lub wydruku z tachografu cyfrowego) można odtworzyć prędkość samochodu w czasie wypadku?"