Sekcja V - Chemii - Sekcja V - chemii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja V - chemii

Sekcja V - Chemii

W skład Sekcji V Laboratorium Kryminalistycznego wchodzą następujące wyspecjalizowane pracownie: Pracowania Badań Chemicznych, Pracownia Badań Alkoholu w Płynach Ustrojowych, Pracownia Badań Urządzeń i Materiałów Wybuchowych.

NARKOTYKI
"Czy zabezpieczone „materiały” zawierają środki odurzające, substancje psychotropowe bądź prekursory ?  jeżeli tak to jakie ? jaka jest ich waga netto i brutto ?"

"Czy posiadanie ww. jest zabronione w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ?"

"Ile porcji handlowych można sporządzić z dostarczonego materiału dowodowego ?"

"Czy zabezpieczony susz roślinny jest zielem konopi konopi włóknistych czy narkotycznych (proszę o określenie zawartości % THC i THCA) ?"

"Czy zabezpieczone materiały/przedmioty/substancje były używane do produkcji narkotyków ?"

"Czy zabezpieczona substancja jest amfetaminą ? jakie jest jej stężenie procentowe ?"

"Czy na podstawie zidentyfikowanych substancji można określić ilość i metodę produkcji danego narkotyku ?"

"Proszę określić wydajność procesu szacując na podstawie zabezpieczonych narkotyków oraz sprzętu do ich produkcji."


ŁATWOPALNE
"Czy zabezpieczona substancja jest substancją łatwopalną ?"

"Czy w zabezpieczonym „materiale” znajdują się pozostałości płynów łatwopalnych ?"

"Czy zabezpieczona substancja/cje mogły ulec samozapaleniu i w jakich warunkach ?"

"Czy zabezpieczone substancje mogły reagować ze sobą powodując zapalenie się ?"

"Czy zabezpieczony płyn jest benzyną, naftą, olejem napędowym lub innym płynem łatwopalnym ?"


ALKOHOLE
"Czy zabezpieczony płyn zawiera alkohol etylowy, a jeżeli tak to o jakim stężeniu ?"

"Czy zabezpieczony płyn jest alkoholem etylowym skażonym ?"

"Czy zabezpieczony płyn jest wyrobem alkoholowym produkcji domowej ?"

"Czy w zabezpieczonych wyrobach spirytusowych znajduje się metanol ?"MIKROŚLADY
"Czy na zabezpieczonej odzieży występują mikroślady w postaci szkieł/lakierów/włókien ? proszę o ich zabezpieczenie."

"Czy szkła/lakiery/włókna ujawnione na odzieży/przedmiotach mogą pochodzić z szyby/powłoki malarskiej/lakierniczej/tkaniny zabezpieczonej jako materiał porównawczy ?"

"Proszę określić rodzaj dowodu szkło/lakier/włókno. Czy można określić jego pochodzenie ?"


MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBUCHOWE
"Czy zabezpieczone substancje stanowią materiał wybuchowe ? Jeżeli tak to jakie: mieszaniny pirotechniczne, wojskowe, górnicze ?"

"Czy przesłany materiał stanowi mieszaninę wybuchową i z jakich substancji się składa ?"

"Czy z zabezpieczonych odczynników można otrzymać substancje o właściwościach wybuchowych i w jakich warunkach możliwe jest ich zdetonowanie ?"

"Czy w zabezpieczonym materiale z miejsca wybuchu występują pozostałości mieszanin pirotechnicznych ?"

"Czy zabezpieczony przedmiot jest zapalnikiem, a jeżeli tak to jakiego rodzaju ?"

"Jaki był mechanizm działania dowodowego urządzenia inicjującego odpalenie mat. wybuchowego ?"  

"Czy przesłane do badań przedmioty stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach ?"


 PŁYNY USTROJOWE NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
"Czy w nadesłanym do badań materiale dowodowym w postaci krwi/moczu/ciałka szklistego oka znajduje się alkohol etylowy, a jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakim stężeniu ?"