Sekcja II - Daktyloskopii - Sekcja II - daktyloskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja II - daktyloskopii

Sekcja II - Daktyloskopii

W ramach II Sekcji Laboratorium Kryminalistycznego KSP działają trzy pracownie: Pracownia Identyfikacji Daktyloskopijnej, Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych oraz Pracownia Traseologii.

PYTANIA IDENTYFIKACJA
WERSJA A
Materiał dowodowy (folie, tablice poglądowe) i materiał porównawczy (karty daktyloskopijne)
Czy na zabezpieczonych (ilość rodzaj)……….foliach daktyloskopijnych oznaczonych nr…..    znajdują się ślady (odwzorowania) linii papilarnych nadające się do identyfikacji, jeżeli tak to czy są one zgodne z odbitkami linii papilarnych osoby(-ób), której (-ych) kartę (-y) daktyloskopijną (-e) nadesłano do badań jako materiał porównawczy ?”
WERSJA B
Czy nadesłane do badań ślady (odwzorowania) linii papilarnych zabezpieczone na (ilość rodzaj)……….foliach daktyloskopijnych są zgodne z odbitkami linii papilarnych pobranymi na katach daktyloskopijnych przesłanymi do badań jako materiał porównawczy ?

OPINIA OCENIAJĄCA
Materiał dowodowy (folie, tablice poglądowe)
1.Czy nadesłane do badań ślady linii papilarnych zabezpieczone na (ilość rodzaj)……….foliach daktyloskopijnych (tablicy poglądowej sporządzonej do ekspertyzy LKE-…) nadają się do identyfikacji ?

Jeżeli są karty daktyloskopijne pytanie nr 2
2.Jeżeli tak to, czy są one zgodne z odbitkami linii papilarnych osób, których karty daktyloskopijne nadesłano do badań jako materiał porównawczy ?”

PYTANIE WIZUALIZACJA
„Czy na przesłanym do badań materiale dowodowym znajdują się ślady linii papilarnych, jeżeli tak to proszę o ich procesowe zabezpieczenie do dalszych badań ?”

PYTANIA PODSTAWOWE - TRASEOLOGIA

„Czy ślady dowodowe nadają się do identyfikacji?”

„Czy ślady dowodowe pochodzą od zabezpieczonego obuwia porównawczego?”

„Czy ślady dowodowe z miejsc zdarzeń (wymienić jakie) wykazują zgodne cechy identyfikacyjne?”

„Od jakiego typu obuwia pochodzą zabezpieczone ślady?”


„Czy obuwie dowodowe i porównawcze użytkowała ta sama osoba?” (CLKP)

„Czy but dowodowy i porównawczy stanowiły parę obuwia?”