Publikacje w prasie branżowej. - Prasa branżowa - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Prasa branżowa

Publikacje w prasie branżowej.

Data publikacji 22.11.2010

Jednym z zadań Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji jest stałe podnoszenie poziomu specjalistycznej wiedzy pracowników oraz działalność szkoleniowo-dydaktyczna na rzecz policjantów garnizonu stołecznego. Zarówno w prasie specjalistycznej, jak i popularnej dzielimy się swoją wiedzą, pomysłami oraz przedstawiamy nasze osiągnięcia. Poniżej przedstawiamy w skrócie część spośród opublikowanych artykułów, większość z nich jest dostępna w formie elektronicznej (*.pdf).Kreatywność w cenie

„Są pomysłowi, profesjonalni w działaniu i skrupulatni. Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod podczas badań już nieraz doprowadzało ich do ustalenia sprawców przestępstw. Jednym z ich ostatnich sukcesów było wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej metody poprawy czytelności linii papilarnych opuszek palców nieustalonych zwłok przy użyciu barwnika "indygo", będącego składnikiem tuszów do pieczątek."


Balistyka w słuzbie kryminalistyki

„Pracownia Badań Broni i Balistyki Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, jako jedyna spośród pracowni w laboratoriach wojewódzkich w Polsce, funkcjonuje w oparciu o wdrożony we wrześniu 2005 roku system zarządzania jakością, a badania z tej dziedziny należą do obszaru akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji."


Tropem niewidocznych śladów

„Warto podkreślić, że dyscyplina, o której poniżej będzie mowa, wymagała w bardzo krótkim czasie (a były to lata 90-te ubiegłego stulecia) podjecia szeregu przedsięwzięć, które funkcjonują do dziś w postaci jednolitego i wzajemnie uzupełniającego się systemu."


Każdy szczegół ma znaczenie

„Współczesne seriale zajmujące się tematyką kryminalistyki – szeroko pojętej – bardzo wypaczyły obraz portretu pamięciowego w rzeczywistej, współczesnej jego formie. Nie jest to więc szkic wykonywany odręcznie, „na kolanie”, wśród biegających wokół postronnych osób, czy też „burza myśli” kilku świadków naraz tworzących wizerunek jednego sprawcy. Nie jest to też „list gończy” z napisem „POSZUKIWANY”. Jest to natomiast żmudna, ciężka praca dwóch osób: świadka bądź też osoby pokrzywdzonej i eksperta kryminalistyki z zakresu odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów. Ma ona na celu jak najwierniejsze odtworzenie wizerunku sprawcy zapamiętanego przez opisującą go osobę."

  Akredytowanie laboratoriów kryminalistycznych?
 

"Problem akredytowania laboratoriów kryminalistycznych jest tematem, który wraca jak bumerang od 2003 r. Ma on wielu zwolenników i jeszcze większą rzeszę osób nastawionych bardzo negatywnie do tego zagadnienia, dlatego też spróbuję przybliżyć ten temat patrząc oczami praktyka. Pozwala mi na to praca nad wprowadzaniem, akredytowaniem oraz doskonaleniem systemu jakości (SJ), a także wykonywanie zadań eksperta mechanoskopii w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji..."

 
  "Wszystkie powierzchnie opylono..."

 "Ostatnie 20 lat to czas wielkich zmian. Niektóre dostrzegamy od razu, jak nowy pistolet, samochód, czy radiostację. Nie daje się bez nich pracować. Inne nowości przyjęliśmy jako normę istniejącą od dawna, oczywistość obowiązująca od zawsze."

 
  "CSI Warsaw", czyli stołeczne zagadki kryminalistyczne

"CSI Warsaw" - pod takim tytułem 1 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie specjalistów i ekspertów kryminalistyki ze studentami w Auli Starej Biblioteki Uniwersyteckiej przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie..."

   Dwanaście cech lini

"Samo słowo "daktyloskopia" jest pochodzenia greckiego i oznacza "obserwację palców". W interesującym nas znaczeniu jest to śledzenie przebiegu listewek skórnych (czyli linii papilarnych) występujących na palcach rąk, dłoniach i stopach człowieka,
a następnie porównywanie ich z innymi, nadesłanymi do badań."

  Europejski poziom

"Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji należy do największych w sieci laboratoriów kryminalistycznych Policji w kraju. Zajmuje się głównie planowaniem, organizacją i oceną jakości techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykonywaniem ekspertyz kryminalistycznych."

Oględziny

"W pracy ekspertów LK KSP najważniejsi są ludzie, ich zapał i umiejętności. Możliwości aparatury technicznej nie zastąpią bowiem organizacji pracy i logicznego, nieszablonowego myślenia. Dlatego też do dziś pozostaje aktualne siedem złotych pytań kryminalistyki: co, gdzie, kiedy, jak, czym, dlaczego, kto? Odpowiedzi na te pytania są podstawą wyjaśnienia każdej prowadzonej sprawy, a tym bardziej powinny być podstawą oględzin, których zasadniczym celem jest ujawnienie i zabezpieczenie śladów."

  Systemy AFIS i EURODAC

"Spośród ogólnej liczby śladów kryminalistycznych zabezpieczonych na miejscach zdarzeń znaczną część stanowią ślady linii papilarnych. Żadna część ciała nie styka się tak często z otaczającymi przedmiotami, jak właśnie skóra na opuszkach palców i dłoniach. Dlatego też powstanie i dynamiczny rozwój innych działów techniki kryminalistycznej nie pomniejszyły roli liczącej ponad wiek daktyloskopii."

  Fonoskopia

"Fonoskopia jest dyscypliną, w której ekspert musi posiadać nieprzeciętny słuch fonematyczny, umożliwiający analizę i syntezę słuchową mowy bełkotliwej lub zarejestrowanej w sposób niski jakościowo. Kandydat na eksperta przechodzi fonoskopijne testy odsłuchowe."

Mechanoskopia

"Wszystkie narzędzia i przedmioty podczas produkcji i przechodzą różnorodne procesy technologiczne (odlewanie, walcowanie, kucie, toczenie, szlifowanie itp.), w trakcie których ich powierzchnie nabywają nie tylko określonych kształtów i wymiarów, ale również charakterystycznych mikro i makronierówności."

Warsztaty, wypadki i walka wręcz

"Od pięciu lat Uniwersytet Warszawski organizuje warsztaty kryminalistyczne. Są to całodzienne zajęcia dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, ukazujące tajniki pracy Policji w formie pokazów i prezentacji, które odbiegają formą od typowych zajęć uniwersyteckich."

Nie ma zbrodni doskonałej

"Rzadko udaje się zatrzymać przestępcę na gorącym uczynku. Najczęściej na miejscu zdarzenia pozostają jedynie nikłe ślady, na podstawie których policjanci usiłują odtworzyć przebieg przestępstwa, wytypować podejrzanego sprawcę, wreszcie zebrać rzetelny materiał dowodowy, którym posłuży się sąd w orzekaniu winy. Niegdyś analiza znalezionych śladów stanowiła uboczną część pracy ekipy śledczej czy dochodzeniowej, dziś nowoczesne badania i ich wyniki są podstawą pracy organów ścigania."

Portret mordercy

"Portrety pamięciowe kryminalistów, które są publikowane w mediach, to efekt pracy specjalistów z Pracowni Odtwarzania Wyglądu Osób i Przedmiotów. Te komputerowe fizjonomie, tworzone na podstawie opisów świadków, to jedno z wielu zadań, jakie wykonuje się w tej pracowni Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji."

Tajemniczy biały proszek

"Podejrzaną substancję trzeba zważyć, potem uśrednić próbkę lub rozdzielić na poszczególne składniki, zwłaszcza, gdy materiał do badań jest niejednolity, a następnie przeprowadzić badania. Te muszą być wykonane przynajmniej dwoma metodami, czasami trzema lub czterema, a uzyskane wyniki powinny być zbieżne. Najczęściej stosowane w laboratorium metody badawcze to chromatografia gazowa i spektroskopia w podczerwieni."

Inicjujące materiały wybuchowe jako istotne składniki samodziałowych urządzeń wybuchowych

"Materiały wybuchowe pozyskiwane z różnych źródeł i w różnorodnej postaci są bardzo chętnie wykorzystywane przez świat przestępczy do realizacji swoich interesów. Terroryzm bombowy pokazał możliwości materiałów wybuchowych chyba w najbardziej brutalny sposób."

Genypina - nowy środek do ujawniania śladów linii papilarnych

"Jednym z zadań współczesnej kryminalistyki jest doskonalenie już opracowanych oraz opracowywanie nowych metod ujawniania śladów kryminalistycznych. Do najczęściej pozostawianych na miejscu zdarzenia przez przestępców śladów należą ślady: daktyloskopijne, biologiczne, traseologiczne, mechanoskopijne, zapachowe."

Próba określenia możliwości przeniesienia zapachu osoby na nośnik za pośrednictwem gestu powitalnego "podanie ręki"

"Wyjaśnianie wątpliwości odnoszących się do badań osmologicznych ma niebagatelne znaczenie dla oceny dowodu rzeczowego z tych badań w procesie karnym. Powinno ono być realizowane przede wszystkim w drodze badań empirycznych, których prowadzenie i publikacja, a potem weryfikacja osiągniętych wyników zadecydują, czy metoda osmologiczna zostanie zaliczona do dowodów naukowych."

Próba określenia wpływu naniesienia na nośnik zapachu indywidualnego trzecich osób na wynik badań osmologicznych

"Dotykanie tego patyczka przez inne osoby przedtem lub potem nie zapobiegło jego identyfikacji przez zwierzę."

                                                                                                                                                                      R.H.Wright

Początek jest najważniejszy

"Jak już wiemy, jedynym źródłem śladów, które mogą stać się dowodami w prowadzonej sprawie są oględziny. Jest to czynność, którą wykonujemy jako jedną z pierwszych tuż po przybyciu na miejsce zdarzenia."

Walka z wiatrakami - czyli jakość w laboratoriach kryminalistycznych

"Wdrażanie systemów zarządzania jakością w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych trwa już dość długo, właściwie od 2003 roku. W Polsce jedynie dwa laboratoria policyjne potwierdziły spełnienie wymagań mormy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a mianowicie Centralne Lanoratorium Kryminalistyczne Komendy Głownej Policji oraz Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji."

Możliwość komparatystyki pisma ręcznego sporządzonego alfabetem polskim z alfabetami...

Artykuł dotyczy próby porównania pisma ręcznego w języku polskim z pismami wykonanymi w innych językach. Języki, które wzięto pod uwagę w artykule, to polski, niemiecki, angielski, rosyjski. Artykuł ukazuje, jaką rolę w badaniach porównawczych pisma ręcznego odgrywa alfabet użyty do wykonania danych pism. Jaka jest możliwość porównania pisma sporządzonego tym samym alfabetem, a jaka kiedy alfabet jest inny.

Wpływ wybranych chorób oczu na obraz pisma osób starszych - studium przypadku

 

"Grafizm ma wiele indywidualnych cech charakterystycznych dla konkretnej osoby. Jest przejawem procesów psychicznych i fizycznych, w tym wzrokowych. Pod wpływem tych czynników połączonych z nauką pisania powstaje system trwałych nawyków psychoruchowych. Na podstawie ich analizy przeprowadzany jest proces identyfikacji pisma."

Technika kryminalistyczna w Policji polskiej w latach 1919 - 2009

 

"Kryminalistyka jest tak stara jak przestępstwo. Od wieków poszukiwano skutecznych metod ścigania przestępcy i udowadniania mu winy na podstawie śladów pozostawionych przez niego na miejscu przestępstwa."

Próba określenia wpływu wieku śladu zapachowego umieszczonego w ciągu selekcyjnym na wskazania psów do badań osmologicznych  

"Problem jednoczesnego pobrania wszystkich materiałów do budowy ciągu selekcyjnego wzbudzał szereg kontrowersji i wątpliwości wśród przedstawicieli szeroko rozumianej teorii kryminalistyki oraz praktyków osmologii. W latach 90. ubiegłego wieku postawiono hipotezę, że to nie zgodność zapachowa śladu dowodowego i śladu porównawczego, lecz jakoby świeżość zapachu miałyby być przyczyną jego wskazania w ciągu selekcyjnym przez psy do badań osmologicznych."

 

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania policjantów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji

 

"O efektywności każdego człowieka decyduje wiele czynników - mniej lub bardziej związanych ze sferą zawodową. Do najważniejszych z nich należy motywacja. To ona sprawia, że człowiek konsekwentnie dąży do wytyczonego celu. Po to, aby go osiągnąć pokonuje wiele przeszkód, a zarazem czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy. Motywacja jest mechanizmem psychologicznym, który daje człowiekowi siłę do działania."


Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w systemie akredytacji laboratorium kryminalistycznego.

 

„Korzystanie w szerokim zakresie z aktualnej wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin należy dziś z jednej strony do podstawowych elementów postępowania karnego, a z drugiej wymaga od biegłych posiadania najwyższych, stale doskonalonych kwalifikacji, jak również umiejętności wykorzystania wyników badań naukowych. Zadanie natomiast doktryny, praktyki i legislacji powinno być niezmienne dążenie do wypracowania maksymalnie precyzyjnych, obiektywnych i czytelnych kryteriów oceny pracy biegłych.”