Opis systemu

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium Kryminalistyczne KSP - akredytowane laboratorium badawcze

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji jest wydziałem, na co już sama nazwa wskazuje, różniącym się od innych wydziałów komendy. Z uwagi na zadania jakie przed nim stoją musi pod względem sprzętu, infrastruktury i umiejętności pracowników spełnić także wymagania jakie spełnia każde laboratorium, na dokładkę interdyscyplinarne.

 

 


      Laboratorium musi wykazywać się dużą elastycznością ze względu na szybko następujące zmiany związane z rozwojem nauki i techniki, a także zmieniającymi się potrzebami zleceniodawców. Często wydanie opinii kryminalistycznej wymaga nie tylko wysokich fachowych umiejętności, ale także pracy z pogranicza badań naukowych. Tak szeroki zakres badań jak policyjne laboratoria ma w Polsce tylko Instytut Ekspertyz Sądowych.
      Policyjnych laboratoriów jest w Polsce 17 - są to Laboratoria Kryminalistyczne Komend Wojewódzkich Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji mające nad nimi nadzór merytoryczny. Głównym zadaniem policyjnych laboratoriów jest wydawanie opinii kryminalistycznych dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dlatego tak ważna jest wiarygodność i powtarzalność uzyskiwanych wyników. W wielu dziedzinach badań w celu zapewnienia jakości badań stosuje się metody znormalizowane, co ma gwarantować ich odpowiednią jakość. W związku z tym, że dla laboratoriów kryminalistycznych stosuje się niewiele wymogów formalnych dotyczących jakości badań, na terenie Unii Europejskiej zalecono wdrażanie, w laboratoriach prowadzących badania na rzecz organów sprawiedliwości, normy EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
      Pierwsze działania nad wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 podjęto już w 2003 r. poprzez sformułowanie Polityki Jakości i podstawowych założeń do wdrażania systemu. Zaczęto opracowywać stosowane metodyki badawcze w formie procedur badawczych oraz dokumentację systemową - Księgę Zarządzania Jakości oraz Księgę Procedur Ogólnych. Jednocześnie kształcono pracowników, którzy mieli pełnić funkcje audytorów wewnętrznych i zajmować się systemem.
       Podstawowym założeniem przyjętym przy budowaniu sytemu zarządzania Laboratorium było oparcie go o stosowane aktualnie rozwiązania i wprowadzenie tylko niezbędnych zmian, tak by spełnić szczegółowe wymagania normy. U podstaw takiego założenia stała chęć uniknięcia niepotrzebnych „rewolucji” w działaniu Laboratorium.

      Proces wdrażania sytemu przyniósł wymierne korzyści w zakresie poprawy funkcjonowania laboratorium:
         - uporządkowanie istniejącej dokumentacji i uregulowaniem jej obiegu,
         - opracowanie stosowanych metodyk w formie procedur badawczych,
         - sporządzenie inwentaryzacji sprzętu pod kątem stosowanych procedur badawczych, przeprowadzenie jego kwalifikacji i
           określenie potrzeb sprzętowych,
         - określenie wymagań dotyczących sprzętu, odczynników, materiałów pomocniczych a także warunków lokalowych i
           środowiskowych.

      Po wdrożeniu zaprojektowanego sytemu zwrócono się do Polskiego Centrum Akredytacji o udzielenie akredytacji laboratorium badawczego w zgłoszonym zakresie badań, który obejmował siedem procedur badawczych: chemicznych, mechanoskopijnych, badania broni i balistyki.
      Poddanie się procesowi akredytacji jest dobrowolne i następuje na wniosek zainteresowanego laboratorium zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentach PCA, co świadczy o chęci poddania się niezależnej i bezstronnej ocenie.
W 2005 roku Laboratorium Kryminalistyczne KSP, jako jedyne laboratorium kryminalistyczne szczebla wojewódzkiego, uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 645 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.
PCA jest w Polsce ustawowo jedyną instytucją udzielającą akredytacji laboratoriom badawczym, jest ono członkiem europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe jednostki akredytujące, w ramach której podpisano umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów.
      Od chwili uzyskania akredytacji system podlega rozwojowi i doskonaleniu. Zmianie uległa Polityka Jakości. Opracowano kolejne procedury badawcze. System ewoluuje nieustannie, czego dowodem są kolejne wydania Księgi Zarządzania Jakością i procedur ogólnych a także nowe procedury i instrukcje.
      W 2006 roku wdrożony system dostosowany został do zmian, które nastąpiły w normie. Zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, doskonalenie systemu a także wypełnianie zobowiązań wynikających z kontraktu zostało potwierdzone pomyślnym wynikiem audytu w procesie nadzoru w 2006 roku.
Planuje się rozszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego KSP o kolejne metody badawcze.
Należy tutaj zaznaczyć, iż nie powinno się mylić normy ISO 9001 z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Norma ISO 9001 opisuje „czyste” zarządzanie jakością w organizacji (sposób nadzorowania i zachodzenia procesów, systemowe podejście, kontakty z klientem itp.). Natomiast norma PN-EN ISO/IEC 17025 oprócz wymagań dotyczących zarządzania instytucją zawiera także wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez laboratorium.
       Na koniec warto zadać sobie pytanie: Co dało akredytowanie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji?.
       Włączenie LK KSP do grupy akredytowanych laboratoriów badawczych. W Unii Europejskiej zaledwie kilkanaście laboratoriów kryminalistycznych posiada akredytację wg cytowanej normy.
Wprowadzenie, przewidzianych normą, narzędzi systemowych pozwoliło poprawić sprawność działania laboratorium oraz poprawiło ekonomikę badań.
      Postanowienia kontraktu pozwalają ekspertom na powoływanie się na akredytację (np. w sądzie) w celu potwierdzenia kompetencji własnych oraz instytucji. Dzięki wprowadzeniu procedur nadzoru nad wyposażeniem, można udokumentować zachowanie spójności pomiarowej, co ma znaczący wpływ na zachowanie wysokiej jakości przeprowadzanych badań.
Rozszerzenie udziału w testach biegłości o nowe dziedziny badań, co jest zalecanym elementem oceny jakości wykonywanych badań. Opracowane procedury badawcze okazały się bardzo użyteczne do szkolenia kandydatów na ekspertów.

      Warto zaznaczyć, że uzyskanie statusu akredytowanego laboratorium badawczego przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji było tylko początkiem „niekończącej się” drogi. Teraz musi ono corocznie potwierdzić, że system nie tylko działa poprawnie, ale jest ciągle doskonalony.

    sierż szt. Małgorzata Tomaszewska-Gantz,
nadkom. Michał Skorupka                             

                                                                                                                             Pan Komendant
                                                                                                                             Stołeczny Policji
                                                                                                                             w Warszawie

    Pragnę na Pana ręce złożyć podziękowania Panu Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego KSP nadkom. dr Tomaszowi Bednarkowi oraz funkcjonariuszom sierż.szt. Małgorzacie Tomaszewskiej-Gantz i nadkom. Michałowi Skorupce za okazaną pomoc i konsultację przy wdrażaniu systemu jakości wg normy PN/EN ISO/17025/2005 w naszym laboratorium. Dzięki życzliwości oraz wysokiej kulturze zawodowej i osobistej wyżej wymienionych mogliśmy zapoznać się w praktyce z funkcjonowaniem systemu jakości w Laboratorium Kryminalistycznym KSP. Wyniesiona z tego spotkania wiedza pozwoli na właściwe przygotowanie naszego laboratorium do wdrożenia podobnego systemu.
Licząc na dalszą owocną współpracę w tej dziedzinie z góry serdecznie dziękuję.

                                                                                                                             I Zastępca
                                                                                                                             Komendanta Wojewódzkiego Policji
                                                                                                                             w Łodzi
                                                                                                                             podinsp. Dariusz Banachowicz


   Walka z wiatrakami - czyli jakość w laboratoriach kryminalistycznych

"Wdrażanie systemów zarządzania jakością w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych trwa już dość długo, właściwie od 2003 roku. W Polsce jedynie dwa laboratoria policyjne potwierdziły spełnienie wymagań mormy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a mianowicie Centralne Lanoratorium Kryminalistyczne Komendy Głownej Policji oraz Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji."